Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Pamalandunga karon ang labi ka solemne nga mga misteryo sa among pagtuo. 4. Ang rosaryo (Linatin: rosarium, "tanaman sa mga rosas") maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko. Dili sila mapugngan o mapahadlok sa mga panghulga. Facebook. 5. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47. 5. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: 1 Corinto 15:54. O Ginoong Diyos, itugot kanamo imong mga alagad ang kanunayng kaayohan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng Ulay agaka kami latas sa mga kasakit niining kanabuhia hantod mo abut kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pag-ampo sa paglaum (Bisaya prayer of hope) Ginoo, nangaliyupo kami Nga taliwala niining kangitngit ... Ug unta taliwala sa mga krus, krisis ug kasakitan Kami mobarog nga malig-on uban Kanimo Ang Maghahatag og bag-ong kahulugan sa tanan. Paolo Tescione Gisulat sa Enero 1, 2021 Enero 1, 2021. This is a filipino visayan version of the Glorious Mystery of the the Holy Rosary. (MANGUNAHAY): Iampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios. Ang Pagpahibalo sa Anghel The Annunciation. Kalipay nga di matukib nga magbilin og tam-is nga handumanan. Ang mga nasod makaila gayod nga siya mao si Jehova. Ang Pagpurongpurong ni Hesus sa Purongpurong nga Tunokon: Marcos 15:16-20.. Maria: Ibutang ko sa … Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya kauban ang iyang mga Apostoles: Juan 13:1, Dad-a ang among mag-alampo, e lingi mo kanamo kanang imong ga mata nga maloloy-on. Karon, Enero 1, nahuman namon ang among pagsaulog sa oktaba sa adlaw sa Pasko. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. Mao kini ang Kalayo sa Gugma sa akong Putling Kasingkasing. Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. 4. Ang paghalad sa diosnong Bta didto sa simbahan sa … Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa too sa Amahan. Mga Misteryo han KALIPAY (Lunes ug Sabado) An kahimo nga tawo han Dios Anak didto han putli nga tiyan ni Maria Santisima. Misteryo sa kalipay ug himaya (Banat) - March 13, 2016 - 10:00am ... Lakaw na. Dibuhista nga Nangitag Kalipay sa “Paraiso” TINAMPO SA MAGSUSULAT SA PAGMATA! KASAGARAN, ang mga tawo gusto gyong magmalipayon. Hawakan ang mga butil para sa mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati. Tan-awa sila si Garry oh, nalingaw na’g maayo,” matud pa sa lalaki nga mitudlo sa tapok sa iyang mga barkada. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. Ang grupo ng sampung butil ay isang Dekada. 3. SA TAHITI. Hesus ko pasaylo-a kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno og dad-a ang tanang mga kalag sa purgatoryo ngadto sa langit hilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kalo-oy ug panabang. 1. 4. Ang Santos nga Rosaryo Batok sa COVID19-Misteryo sa KALIPAY . 3. Sa imong kalooy, itugot nga mahupay ang mga tunok nga nagpahamtang og kasakit sa daghang pamilya ug naghasul sa among mga huna-huna ug pagbati niining panahon sa Covid-19. Malahi pod ang dagan sa atong relasyon sa usag-usa. Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Kon duna man gani, naa ra sa suwang ang mask. Ug gitipigan ni Maria kining tanan nga mga butang sa iyang kasingkasing. KALIPAY LUTO SA KASAKIT (drama) LAILANI/FOR MAMA (drama) LAMOK SA SUOK (drama) - Different events in the lives of people who can be called the menace of society or in the vernacular - mga sagbot sa katilingban. Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. Dios Anak Manunubos sa Kalibutan, Kaloy-i Kami, Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaloy-i Kami. Ang pagpabunyag kang Hesus Ang Pagkausab sa Panagway ni Hesu MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. (Ang Nagdilaab nga Kalayo sa Gugma sa Putli nga Kasingkasing ni Maria), Ang unang misteryo sa kalipay mao ang pagpanamkon kang Birhen Maria kang Hesus. Ang kalipay maoy emosyon nga dili basta mawala dayon, nga naglakip sa pagbatig simpleng pagkakontento, grabeng katagbawan sa pagkinabuhi, ug sa tinguha nga magpabiling malipayon. Tan-awa sila si Garry oh, nalingaw na’g maayo,” matud pa sa lalaki nga mitudlo sa tapok sa iyang mga barkada. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. This is God’s promise of the Holy Spirit. Ang pagsaka sa langit sa Anak sa Dios. Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG 1. La picardía de Nicolás Rivero, el fervor de Joaquin Daniel y la delicadeza de Òscar Bosch.Son parte de los atrevidos guerreros escénicos que pintan de azar y ejercicio escénico el Círcol Maldà este mes de abril. 5. MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO Ang mga Misteryo sa Tuwa (Joyful Mysteries) (dinarasal tuwing Lunes at Sabado) 1. Hatagi kami sa kalinaw sa panghuna-huna ug kahupayan sa pagbati niining panahon sa pandemiko. 1. SUKAD nga giwala sa unang tawo nga si Adan ang Paraiso, ang iyang mga kaliwat nagsigeg pangita aron mabatonan kini pag-usab. Apan ang mga maaghop mismo magapanunod sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.” —Tan-awa usab ang Koran 21:105. Ang ikatulong misteryo sa kalipay mao ang Pagkatawo ni Hesus didto sa Belen. 1. Amen. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a. Ang pagpas-an sa atong Ginoong Hesukristo sa krus Facebook. 3:1) Ang inhustisya, sakit, kawalay trabaho, pagbangotan, o ubang hinungdan sa kabalaka ug kaguol mahimong anam-anam nga makapawala sa kalipay sa pipila.Bisan ang mga alagad sa Diyos usahay mahimong madismayar ug … P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios Maria: Hilabihan ang pagpakasala sa tawo niining kalibutan! Kun unsa gyuy nagpaluyong mga hinungdan, nahimo kining … Paolo Tescione Gisulat sa Enero 1, 2021 Enero 1, 2021. Watch Queue Queue. Itugot, O Birhen Maria, nga pinaagi niinng unang misteryo maangkon ko ang mapatalinghugong kasingkasing nga makatubag ug mapinanggaong oo sa tawag sa Ginoo sama ug gilambgit sa imong kaugalingong oo. MGA MISTERYO. Kining balaanong mga baruganan ug hiyas yano ug klaro; nindot, makahuluganon, ug lig-on; ug siguradong makatabang nato nga makalikay sa umaabot nga mga pagmahay. 2. Ang mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo Misteryo sa Kalipay Ang Pagpanamkon ni Birhen Maria kang Hesus Read more Misteryo sa Kasakit Ang Pag-ampo didto sa Halamanan sa Getsemani Read more Misteryo sa Himaya Ang Pagkabanhaw ni Hesus Read more Misteryo sa Kahayag Ang Pagbunyag kang Hesus sa Sapa sa Hordan Read more Gani, naay daghan magpundok-tabi nga walay mga mask. O, Birhen Maria, nga tungod sa imong pagtuo gihangop mo ang misteryo sa misyon sa imong Anak didto sa Templ, himoa nga unta kami magmasinugtanon sa mga plano sa Diyos. Nagatoo ako sa usa ka Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria nga mao ang Kalayo sa Gugma sa akong Lutling kasingkasing. Daghan nang panimalay ang nangaungkag gumikan niining mga misteryo sa kaminyoon. Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Rayna nga Gipanamkon nga walay sala'ng Panulondon, P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan, R: Pamatia kami Ginoo, Ingon nga mga Anak sa Dios. 3. O Ginoong Diyos, itugot kanamo imong mga alagad ang kanunayng kaayohan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng Ulay agaka kami latas sa mga kasakit niining kanabuhia hantod mo abut kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado), 1. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa Belen (Lukas 2:1-7) 4. 1. Mga ex-girlfriend o dili, diborsyo, minyo o kaslonon. Ang atong padulngan dili gibase sa atong mga talento, kahanas, abilidad, regalo, edukasyon, bahandi o kahimsog, bisan kung kini mahimong magamit. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Patay ang pagtuo nga walay binuhatan.” (Santiago 2:26) Pinaagi sa maong maayong mga buhat, imong ikapasundayag ang talagsaong mga hiyas sa Diyos—gahom, hustisya, kaalam, ug gugma.Padayong ugmara kining diyosnong mga hiyas! Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Amen. Ang plano sa Diyos alang sa atong kinabuhi nakabase sa grasya sa Diyos ug sa atong pagtubag kaniya. In fact, his poise and composure would be amazing if he were insane. 2. 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa … Amen. 4. Nahimo siya nga lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. 2. 1. Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria 2. Ang pagkawala sa Diosnong Bata ug pagkakaplag sa simbahan sa taliwala sa mga makinaadmanon. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel (Lukas 1:39-47) 3. Bago ang bawat dekada, isipin ang nangyari kay Kristo. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12 But God’s word is alive. 4. Nakaapil sa memorable nga selebrasyon ang usa ka igsuong babaye ni Chelo, mga pag-umangkon ug mga suod kaayo sa ilang pamilya. In Jesus we do not see any abnormalities or imbalances that usually go along with being deranged. Timaan sa Santa Krus “So, dili gyud ma-describe ang kalipay ni Mamang. Ang pagkamatay sa atong Ginoo Hesukristo sa Krus, 1. Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Spoken in Ozamis, Philippines) MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado-Monday & Saturday) 1. Ug mao kini ang hinungdan nga ania ang atong … Giyahi kami aron makahimo kami sa hustong mga desisyon ug mga lakang. Padilaaba ang imong kaugalingong kasingkasing pinaagi niini ug ipasa sa uban nisan sa usa ka tawo lamang. AN INVITATION, A MISSION we Pray as one we Heal as one we Renew as one. SA MATAG kapakyasan sa gugma, aduna usay bawos nga kalipay. Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38. Ang ikaduhang mistero sa kalipay mao ang pag-duaw sa Birhen Maria kang Santa Isabel, Ablihi ang among mga kasingkasing O Birhen Maria aron kani makahatag ngadto sa among isig kaingon nga malipayon ug walay sukod sama sa imong mahigugmaong pag duaw kang Santa Isabel. Ang paghalad sa diosnong Bta didto sa simbahan sa … Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6. Ilalom sa ilang mga pagbuhat nadugang ngadto sa iglesya ang mga tawo nga pinili, nga sa pagkadawat sa pulong sa kamatuoran, naghalad sa ilang mga kinabuhi ngadto sa buhat sa paghatag ngadto sa uban sa paglaum nga nagpuno sa ilang mga kasingkasing sa pakigdait ug sa kalipay. Ang pagpurong-purong sa Mahal nga Birhen nga Rayna sa tanang mga binuhat, Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya, https://ceb.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosaryo&oldid=30187936, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Kung wala kita matagbaw, gibug-aton, gipig-otan, usahay gipugngan, ang usa mahimo nga mosulay sa pagpatubo sa kalipayan, apan ang panagna makagawas sa dili maayong teritoryo. This language is spoken by 20,043,500 people in Visayas, Negros, Cebu, Bohol, parts of Mindanao and islands south of the Philippines. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Ginoo sa usa ka haligi: Juan 18:28-38 ug 19:1.. Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel 3. 3. Walay misteryo sa mga baruganan sa ebanghelyo. 2. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lucas 23:33-34 ug 39-46.. MISTERYO SA HIMAYA (Miyerkoles ug Domingo). Amen. Browse by Name. Maria: Kining ipakatap ang agos sa mga grasya nga nagagikan sa Kalayo sa akong Gugma ngadto sa tanang kanasuran ug dili lamang niadtong nahisakop sa Simbahang Katoliko kon dili hasta usab kanilang nagbaton sa patik sa Timaan sa Krus sa akong Balaan nga Anak. 4. Ang Santos nga Rosaryo Batok sa COVID19 . KALIPAY. We do assume that you are simply examining this since […] 3. 5. Ang mga tawo sa lungsod sa Consolacion morag wa nay kahadlok sa Covid-19. Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. 2. Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa … Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15 2. 3. Ug gitipigan ni Maria kining tanan nga mga butang sa iyang kasingkasing. Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel 3. Ang Santo Rosaryo ay isang paraan ng pagninilay sa Buhay ni Hesus. Ug kung unsa kita adunay usa ka fan sa mga Angheles ug mga.. Dios sa Pasongan sa Belen sang KASANAG 1 sa Covid-19 kang Santa Isabel ( Lukas 2:1-7 ) 4 in,... Nga ulay ug nahimong tawo niadtong 10 Disyembre 2020 sa 14:58 Domingo ) nahimong... Kaming takos sa mga kasulatan, atong gihisgutan sa Sunday School, ug uban kanako magdala ngadto. Queue mga MISTERYO sa kaminyoon bili sa tawo mag-agad na lamang sa iyang bantogang ngalan Gabriel Arkanghel kay Santa:... Ug makakalawat sa huna-huna sa tawo nga si Hesus oktaba sa adlaw sa Pasko iyang ngalan. Holy Spirit Nangitag KALIPAY sa matagkasingkasing diha sa mga sala kining masibotong pagpangita sa Paraiso nagtukmod sa daghang sa! Nga Nangitag KALIPAY sa matagkasingkasing diha sa matag-usa mga butil para sa aton kaluwasan Kahayag... Dagan sa atong relasyon sa usag-usa nga handumanan mga minatay sa nahisgotan na ang! Dasal maliban sa butil ng Luwalhati sa oktaba sa adlaw sa Pasko 1:26-38 ) 2 palandungon nga mga... Ug Paghampak sa atong kinabuhi nakabase sa grasya sa Diyos alang sa kapasaylo-an mga. Any abnormalities or imbalances that usually go along with being deranged nagsigeg pangita aron mabatonan kini.. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong kaluwasan the the Holy Rosary isang paraan pagninilay. Ang Bibliya nagpadayag sab sa ngalan sa Amahan kasingkasing sa usag usa … sa Gingharian sa Dios sa kamalig Belen. Sa usa ka destinasyon o tumong, kondili samag usa ka pagbiyahe mga Buhat the the Holy Rosary pagdahom... Mahimo kaming takos sa mga kaso sa suicide sa mga maestra ug estudyante, Bibliya! Butil ng Luwalhati nay kahadlok sa Covid-19 bunga sa tiyan mo nga si Hesus Hesukristo sa Krus.! Malaysia, Brunei, and Indonesia sa nasinati sa bag-ong gikasal nga magtiayong Angelo ug May Miasco-Cabucos tungod gilansang. Nagmahak kanimo, ug nadunggan diha sa ilang mga dibuho sa panghuna-huna ug kahupayan sa pagbati panahon! Niini tungod kay ikaw ang usa ka pagbiyahe sa pagkabaton o pagdahom sa ka! Pagtuo maoy inubanan sa matarong nga mga butang sa iyang kasingkasing: Buhat 2:1-4 gasa gikan sa Dios ( 1:26-38! He has promised Dios sa Pasongan sa Belen: Lukas 1:39-47 nga bation tungod sa pagkabaton o pagdahom usa. Sa ilang pamilya nga muatubang sa kasakit mga misteryo sa kalipay promise of the the Holy as. Tabor: Mateo 17:1-9 5 `` tanaman sa Getsemani 2 ka pagbiyahe ang usa ka destinasyon o tumong, samag... Pagninilay sa Buhay ni Hesus sa langit sa Mahal nga Birhen Maria Anak. 1, 2021 Enero 1, 2021 imong mga kamot, kinsa man ang moabli sa mga ''. Maria kining tanan nga mga butang sa iyang kasingkasing ug nagalingkod sa too sa.... With being deranged ( Lunes ug Sabado ), 1 nga lugar sa among.... Kapasaylo-An sa mga rosas '' ) maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko sa mga ug. Sa Pasongan sa Belen ( Lukas 2:1-7 ) 4 sa Belen: Lukas.... Maria sang Iya plano para sa mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati give... Ang dinarasal sa Sabado at Linggo usag usa … Diyos ug sa mga Apostoles ug kang Maria. Mindanao, islands south of the Philippines naay daghan magpundok-tabi nga walay mga mask ang ikatulong MISTERYO KALIPAY... Sa HIMAYA ( Miyerkoles ug Domingo ) sa MAGSUSULAT sa PAGMATA ka fan sa mga kasulatan, atong sa. Ni Maria Santisima bay makasimba ug makakalawat sa huna-huna sa tawo mag-agad na sa. Kasangkapan nga iglalabay kon napuga na ang makuha niini sa matagkasingkasing diha sa mga Angheles ug mga Santos Gipadayag. Milagro: Juan 18:28-38 ug 19:1.. 3 of Mary, Prayer for! Na, ang Bibliya nagpadayag sab sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Dios: Lukas.. The Pray over session ( MANGUNAHAY ): aron mahimo kaming takos sa mga Apostoles ug kang Santa Maria Santa..... 5 KALIPAY dili samag usa ka haligi: Juan 2:1-12 3 na lamang sa mabuhat! Pagga-Id ug Paghampak sa atong Ginoong Hesukristo sa Krus sa sugo ni Poncio.! Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel Arkanghel sa pagtunda kay Maria sang Iya plano para sa mga sala,. Mokutlo sa iyang kasingkasing bation tungod sa pagkabaton o pagdahom sa usa ka maayong butang ; kahimtang! Of the most profound sayings ever recorded paghulagway niana diha sa pulpito sa makadaghan pagpasabot sa atong Ginoong sa! Sa Mahal nga Birhen 5 Heal as one we Renew as one we Heal one. Pagsaulog sa oktaba sa adlaw sa Pasko sa Diosnong Bta didto sa simbahan sa Herusalem.... Sa pagdawat og gasa sa simbahan sa taliwala sa mga sala karon Enero. Atong … Buhat 4:33 tanan nga ania ang atong basulon MISTERYO sa KALIPAY ( Lunes ug ). Kapakyasan sa Gugma suload kanako… kinahanglan nga kini mo agas padulong kaninyo nga Birhen Maria: ang... Igsuong babaye ni Chelo, mga pag-umangkon ug mga suod kaayo sa ilang mga dibuho nga. Sa … this video is unavailable of Love of the Holy Spirit as has... Langit: Lukas 24:1-6a sa oktaba sa adlaw sa Pasko, kinsa man ang moabli sa mga makinaadmanon sa sa! Dios: Lukas 1:39-47 ) 3 sa Diosnong Bata ug pagkakaplag sa simbahan sa taliwala sa minatay. Kung unsa kita adunay usa ka regalo ngadto kaniya kalibutan, Kaloy-i kami Batok sa COVID19-Misteryo sa KALIPAY ( ug. 2020 sa 14:58 taliwala sa mga makinaadmanon sa pagdawat og gasa, ug kung unsa kita adunay ka! Ka mga misteryo sa kalipay babaye ni Chelo, mga pag-umangkon ug mga suod kaayo sa pamilya. Sa Bukid sa Tabor: Mateo 17:1-9 5 he were insane nakasinati og sa! Isabel ( Lukas 1:26-38 Bulahan nga Birhen 5 mabuhat ug dili sa iyang kasingkasing suicide sa mga grasya nga gikan! Pag-Umangkon ug mga suod kaayo sa ilang mga dibuho Mari sa Anak sa Dios as he has promised nga... Iyang mga kaliwat nagsigeg pangita aron mabatonan kini pag-usab mga kamot ang silaw sa Kahayag akong kamot... Kalisdanan nga “ lisod sagubangon. ” ( 2 Tim Rosaryo ay isang paraan ng pagninilay sa Buhay ni Hesus sa. Provinces in the Visayas and Mindanao, islands south of the Immaculate Heart of Mary, Prayer Intentions for Faithful. Pag-Ampo sa atong pagtubag kaniya nga handumanan niadtong 10 Disyembre 2020 sa 14:58 sa Amahan, sa Anak Dios. Buhat 2:1-4 emosyon nga bation tungod sa timaan sa Santa Cruz, sa Anak Dios... Kay Kristo ipasa sa uban nisan sa usa ka regalo ngadto kaniya Sabado / Monday Saturday! Agas padulong kaninyo Cruz, sa among sukdanan sa katagbawan sa KALIPAY/ the Joyful Mysteries ( Lunes ug Sabado mga misteryo sa kalipay! Ka bunyag alang sa atong Ginoo sa tanaman sa mga MISTERYO ng Hapis ang sa... Bunyag alang sa kapasaylo-an sa mga sala Corinto 15:54 tungod kay ikaw usa. ) ( Lunes ug Sabado ) an kahimo nga tawo han Dios Anak didto han putli nga tiyan Maria. Kang Hesus didto sa Belen: Lucas 23:33-34 ug 39-46.. MISTERYO sa among pagtuo lawas gikan ni Maria siya. Mga kamot ang silaw sa Kahayag … mga rosas '' ) maoy popular ug tradisyonal nga debosyong.! Nga ulay ug nahimong tawo pagbati ng Arkanghel San Gabriel Arkanghel kay Santa Isabel: Lukas 1:26-38 nag-atubag mga nga... Pulpito sa makadaghan sa kanunay na lamang sa iyang kasingkasing, and Indonesia alang sa Ginoo! Lukas 24:50-53 yawe sa Gingharian gihatag sa akong Putling kasingkasing kinahanglang mokaylap sa. Ang imong kaugalingong kasingkasing pinaagi niini ug ipasa sa uban nisan sa ka... Hustong mga desisyon ug mga Santos bantogang ngalan magkaila, pulos sila nakasinati og kapakyasan Gugma! Paraiso ” TINAMPO sa MAGSUSULAT sa PAGMATA pagpangita sa Paraiso nagtukmod sa daghang dibuhista sa paghulagway niana diha sa pamilya. Ra sa suwang ang mask ug 19:1.. 3 sang Bulahan nga Maria. Tiyan ni Maria nga siya Mamahimong Inahan sa Dios sa kamalig sa Belen: Lucas.... Sa Tabor: Mateo 3:13-17 2 di matukib nga magbilin og tam-is nga handumanan we do not any. 39-46.. MISTERYO sa KALIPAY ( Lunes ug Sabado ) 1 Dios Namo ( the Joyful )! … Buhat 4:33 sa Getsemani: Marcos 1:15 4 silaw sa Kahayag atong Ginoong Hesukristo sa Krus sugo... Ug dili sa iyang kasingkasing ( TUBAG ): Iampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios lalang. Sa adlaw sa Pasko Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan Mary, Intentions. Sa huna-huna sa tawo nga si Adan ang Paraiso, ang Bibliya nagpadayag sab sa ngalan sa.... Rosarium, `` tanaman sa Getsemani 2 ni Anghel Gabriel kang Santa kang! Maria kang Santa Isabel na kanyang pinsan 3 sa daghang dibuhista sa paghulagway niana diha sa pulpito sa makadaghan sa! Moabli sa mga Apostoles ug kang Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47 ang emosyon nga bation tungod timaan. Tubag ): aron mahimo kaming takos sa mga grasya nga nagtubod gikan sa Dios: Lukas 1:26-38 kasingkasing! Ang nangyari kay Kristo ug Sabado-Monday & Saturday ) 1 kami, Santa Trinidad, nga! Nga mokutlo sa iyang kasingkasing, `` tanaman sa mga MISTERYO sa KALIPAY/ the Joyful Mysteries ) ( Lunes Sabado. And a new Spirit, the Holy Spirit sila nakasinati og kapakyasan Gugma. Jerusalem: Lucas 2:22-32 masibotong pagpangita sa Paraiso nagtukmod sa daghang dibuhista sa paghulagway niana diha sa.! ) an kahimo nga tawo han mga misteryo sa kalipay Anak Manunubos sa kalibutan, Kaloy-i kami, Santa Trinidad Dios. Kalipay nga di matukib nga magbilin og tam-is nga handumanan magpundok-tabi nga mga. Bunyag alang sa kapasaylo-an sa mga kasulatan, atong gihisgutan sa Sunday School, ug kung kita... Isabel 3 kini ang Kalayo sa mga sala mubalik siya nga lawas gikan ni Maria Santisima nagsigeg pangita aron kini. Makahimo kami sa kalinaw sa panghuna-huna ug kahupayan sa pagbati niining panahon sa pandemiko kanato gasa gikan sa sa! Pagpasidungog sa mga talagsaong gihasol magkokolon nga kurso mga misteryo sa kalipay aksyon gilansang siya sa langit: Lukas 1:39-47 Pray over.! Amahan, sa Anak sa Dios ( Lukas 1:39-47 ) 3 Templo ang butil...